คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  กระบวนการกลายเป็นสินค้าของท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เปมิกา คีรีวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีมาอย่างยาวนานในพระพุทธศาสนา ได้แพร่กระจายไปยังวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีความเชื่อดั้งเดิมในด้านแคล้วคลาด ไล่ผีหรือปกป้องจากสิ่ง ไม่ดี จากนั้นวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม ...
 • Thumbnail

  การเสื่อมสภาพของศิลปกรรม 

  คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Art Theory / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Book
  จิราภรณ์ อรัณยะนาค; Jiraporn Aranyanak (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา), 2023)
 • Thumbnail

  สีสันบนศิลปกรรม 

  คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Art Theory / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Book
  จิราภรณ์ อรัณยะนาค; Jiraporn Aranyanak (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา), 2023)
 • Thumbnail

  รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลและแนวทางในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คอลเลคชัน: Research reports - OICT / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ ทส.
  ประเภทผลงาน: Research
  พรศรี แหยมอุบล (2022)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร และนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ศิลปากร ...
 • Thumbnail

  ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับบริการค้นหาและจองโรงแรมสำหรับแมว 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Article
  ณภัทร ปิ่นแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อนําระบบโต้ตอบอัตโนมัติมาเพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกให้กับลูกค้า สําหรับการบริการค้นหาและจองโรงแรมสําหรับแมวในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการค้นหาและจ ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV