คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  สายใจ ตะพองมาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จ ...
 • Thumbnail

  ใบไม้และชีวิต 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...
 • Thumbnail

  แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
 • Thumbnail

  ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
 • Thumbnail

  พื้นที่ในจินตนาภาพ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...

View more