คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21 

  ประเภทผลงาน: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
  จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน : สมศักดิ์ เชาว์นธาดาพงษ์ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : รุ่ง ธีระพิจิตร : เกียรติศักดิ์ ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

  ประเภทผลงาน: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1950)
  จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองคำ ประเภทจิตรกรรม : มิเซียม ยิบ : เฟื้อ ทองอยู่ : จำรัส เกียรติก้อง ประเภทประติมากรรม : เขียน ยิ้มศิริ : สิทธิเดช แสงหิรัญ : แสวง สงฆ์มั่งมี : ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 

  ประเภทผลงาน: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 : เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยม อันดับ 3 : รุ่ง ธีระพิจิตร : ลักษมี หงส์นคร : สมชัย หัตถกิจโกศล ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

  ประเภทผลงาน: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1969)
  จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : เกียรตินิยมศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : ทวน ธีระพิจิตร : ธงชัย รักปทุม ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 

  ประเภทผลงาน: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : บัณฑิต ผดุงวิเชียร : ธงชัย รักปทุม : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : บำรุง สมบูรณ์ : ประเทือง เอมเจริญ : สมโภชน์ อุปอินทร์ ...

View more