คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัย 

  Type: Thesis
  อัฑฒ์ สุขเหมือน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัย โดยเลือกศึกษาจากผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏการคง รูปลักษณ์เยาว์วัยของศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นรวม ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของมังงะและอนิเมะญี่ปุ่นที่มีต่อคอมมิกส์ แอนิเมชัน และภาพยนตร์ตะวันตก 

  Type: Thesis
  หนึ่งชนะ พรหมรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของมังงะและอนิเมะญี่ปุ่นที่มีต่อคอมมิกส์ แอนิเมชัน และภาพยนตร์ตะวันตก ซึ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมังงะและอนิเมะตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและ ...
 • Thumbnail

  อินเทอร์แอคทีฟอาร์ตกับการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

  Type: Thesis
  ศุภณัฐ ใหม่ยศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปะนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอไออาร์ตและเจนเนอร์เรทีฟอาร์ตใน รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ศิลปินใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการสร้างสร ...
 • Thumbnail

  สัญลักษณ์ในภาพประกอบไพ่ทาโรต์ชุดไรเดอร์เวท 

  Type: Thesis
  กนกกาญจน์ ขุนวิจิตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจาแนกประเภทสัญลักษณ์ และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างภาพประกอบไพ่ชุดไรเดอร์เวทของพาเมลา โคลแมน สมิธ ในปี ค.ศ. 1909 ทั้งไพ่ชุดหลักและไพ่ชุดรองทั้งหมดจานวน 78 ใบ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะไซคีเดลิค 

  Type: Thesis
  พีรยา ณ นคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไซคีเดลิค หรือศิลปะของขบวนการต่อต้านวัฒนธรรมในคริสต์ทศวรรษ 1960 ศิลปะไซคีเดลิคได้ถูกพัฒนาจากความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตสำนึก แรงบันดาลใจของศิลปะแนวนี้คือ ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV