คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
 • Thumbnail

  พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ฐานิตา ศรีสมพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  พันธนาการมีนัยยะความหมายในลักษณะของการยึดติดบางสิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านความคิดความรู้สึกส่งผลไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในทุกสังคมย่อมมีข้อจากัดและค่านิยมและมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม ด้วยข้อจากัดเหล่ ...
 • Thumbnail

  มโนทัศน์จากภาพอดีต 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  กุลธิดา กฤษณคุปต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญของความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในหนึ่งวันเราไม่มีอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ ในทางกลับกัน อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนการกระทาต่าง ๆ ของเราในชีวิตประจาวัน ...
 • Thumbnail

  วัตถุแห่งความทรงจำ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  กรรณิการ์ พิณทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ปัจจุบันของอนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ปัจจุบันโดยมีตัวตนจากอดีตทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้น ทาให้เราได้เรียนรู้กั ...
 • Thumbnail

  สีขาว 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  กร คารวะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  มนุษย์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ตั้งคาถามต่อสิ่งรอบตัว มีความต้องการท้าทายเอาชนะธรรมชาติอยู่เสมอ ความสงสัยในแสงสว่างได้ผลักดันให้มนุษย์ศึกษาจนสามารถค้นพบความจริงที่อยู่ในธรรมชาติผ่านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ...

View more