คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับบริการค้นหาและจองโรงแรมสำหรับแมว 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Article
  ณภัทร ปิ่นแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อนําระบบโต้ตอบอัตโนมัติมาเพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกให้กับลูกค้า สําหรับการบริการค้นหาและจองโรงแรมสําหรับแมวในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการค้นหาและจ ...
 • Thumbnail

  เว็บไซต์ธุรกิจตัวกลางระหว่างไกด์-นักท่องเที่ยว 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Article
  มนัชชา วอนเทียน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการ ค้นหาสถานที่ จัดรูปแบบการวางแผนในการหาสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการ และได้ไกด์ที่ มีความสามารถได้ตรงกับความต้องการ เว็บไซต์นี้จัดทําขึ้นม ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ผัก” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณภัทร สัตตธารา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลของการไม่รับประทานผักและไฟเบอร์ ซึ่ง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกและได้ตระหนักถึงผลเสียของอาการท้องผูก รวมไปถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานผักและไฟเบอร์ ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง “เอเวอร์รี่เดย์วิทยู” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นริศรา เชาว์รังสรร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติโดยเริ่มจาก กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย เนื้อหาในจุลนิพนธ์ฉบับนี้มีขั้นตอนการเตรียมงานผลิต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบทั้งหมด สตอรีบอร์ดของ ...
 • Thumbnail

  ตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ เรื่อง “ศึกล่าอณานิคม” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เมธี เรืองฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออศึกษาการสร้าง Trailer ภาพยนตร์ แบบ 3 มิติ โดย นําเสนอในรูปแบบตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ (Trailer Visual Effects Film) เพื่อให้ผู้รับชม ได้รับความเพลิดเพลิน และตระหนักถึงปัญหาของควา ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV