คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  Design of Experiment to Waste Reduction Injection Process of Electronic Parts  

  Collection: Theses (Master's degree) - Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการงานวิศวกรรม
  Type: Thesis
  ปาพจนี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purpose of this research is reduce the waste in the process of plastic injection for electronics part by using Design of Experiment (DOE). The researcher studied production process of electronics factory in case study. ...
 • Thumbnail

  ADMINISTRATOR'S TRAITS AND TEACHER'S JOB SATISFACTION IN THE SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

  Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  Type: Thesis
  ธนิตา เลาหภิชาติชัย (Silpakorn University, 12/7/2019)
  THANITA LAOHAPICHATCHAI: ADMINISTRATOR’S TRAITS AND TEACHER’S JOB SATISFACTION IN THE SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. AND ASST.PROF. ...
 • Thumbnail

  ENVIRONMENT ADMINISTRATION IN EXTRA LAREG SCHOOL OF KANCHANANUKOR SCHOOL 

  Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  Type: Independent Study
  นิตยา แก่นพุฒ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  This research aims to 1) To study the management of the environment of large educational institutions of Kanchananukoh school 2) To compare the management of the large school environment of Kanchananukoh school According ...
 • Thumbnail

  THE SCENARIO OF NAKPRASITH SCHOOL WAT BANGCHANGNUA FOUNDATION IN THE NEXT DECADE (2018 - 2027) 

  Collection: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  Type: Thesis
  เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purpose of this research was to propose the scenario of Nakprasith School Wat Bangchangnua Foundation in the next decade (2018 – 2027). The research method was EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research). The 21 person ...
 • Thumbnail

  Effects of learning management using Inquiry model of Alberta learning on Economics concepts and Attitude toward economics In Social Studies of upper secondary school students 

  Collection: Theses (Master's degree) - Teaching Social Studies / วิทยานิพนธ์ – การสอนสังคมศึกษา
  Type: Thesis
  ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purposes of this research were to: 1) study the Economics concepts of upper secondary school students after using Inquiry model of Alberta learning management 2) compare Economics concepts of upper secondary school ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV