คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25 

  Type: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (1979)
  จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : สุวิชาญ เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : กัญญา ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 

  Type: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  จัดแสดง ณ อาคารนิทรรศการสินค้าหัตถกรรมไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : ผ่อง เซ่งกิ่ง เกียรตินิยมอันดับ ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 

  Type: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  จัดแสดง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : วิโรจน์ เจียมจิราวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : ชัยนันท์ ชอุ่มงาม ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22 

  Type: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  จัดแสดง ณ อาคารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน : เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยะกฤต : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : สมศักดิ์ ...
 • Thumbnail

  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21 

  Type: Book
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
  จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน : สมศักดิ์ เชาว์นธาดาพงษ์ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : รุ่ง ธีระพิจิตร : เกียรติศักดิ์ ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV