คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ "ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์" 

  Type: Thesis
  ทิติยา จันตะเภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ณ เทศบาลตำบลหางน้ำ-สาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งปัจจ ...
 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม "ข้าวหอมคุณยาย" 

  Type: Thesis
  ทัศนัญธร จักราบาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม “ข้าวหอมคุณยาย” โดยบริษัทมีฟาร์ม(สุข) ไม่จำกัด ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ อันเนื่องมาจากการใช้วิธีปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ผล ผลิตจำนวนมาก ...
 • Thumbnail

  วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

  Type: Thesis
  ตีระนา ปรีชามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ก่อตั้งโดยกรุงเทพมหานคร เป็น ห้องสมุดแนวใหม่ที่มีความทันสมัย ...
 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคม "ฟาร์มสุข" 

  Type: Thesis
  ตีรณา กังวานเกียรติชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคมแบรนด์ฟาร์มสุข เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับยอดจําหน่ายของธุรกิจที่ไม่แน่นอนนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์เกิดการตกค้าง ...
 • Thumbnail

  ภาพแทนความจริงทางสังคม 

  Type: Thesis
  สรารัตน์ ฐาปนะกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  เบื้องต้นข้าพเจ้าตั้งคาถามเกี่ยวกับความเป็นไทยว่าเราคือใคร เราไม่สามารถปฎิเสธความหลากหลายทางชาติพันธุ์การอพยบโยกย้าย การปะปนทางวัฒนธรรม เราต้องยอมรับภาพความจริงของอัตลักษณ์ ที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตัวตนมีลักษณะเด่นชัดอย่างไร ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV