คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วีรภัทร พัฒลากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  “สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ ”คือผลงานศิลปะที่นาเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพื้นที่ความเป็นจริง เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะภาพเคลื่อนไหว : เมื่อขี้เล่าเรื่อง 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามักพบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ...
 • Thumbnail

  บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทาง อารมณ์ของบุคคล การรับฟังด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจเป็นจุดเริ่มต้นของการไว้วางใจ อันน้ามาสู่ สัมพันธภาพที่ดีดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า “เวลา” ...
 • Thumbnail

  ในนามของความรัก 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  นันท์ ทิพย์เนติกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมมองเห็นความรักที่หลากหลาย เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจก จึงควรมีความรักในรูปแบบของตัวเอง ขณะที่การรับสารจากสื่อ ต่างๆอาจแสดงให้เห็นถึงความรักทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ...
 • Thumbnail

  โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  พรพัฒน์ สร้างวงศ์ใหม่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการบริจาคหนังสือ โดย ดึงให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าปัญหาเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย สะดวก ทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการนำ เสนอทางออกที่เป็น ...

View more