คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  โฮมอีสาน 

  Type: Thesis
  ศิรดา นครขวาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โฮม อีสาน” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต้ม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะทางรูปแบบ เนื้อหาและเทคนิควิธีการของศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นถิ่นของคนอีสาน ...
 • Thumbnail

  รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย 

  Type: Thesis
  นูรียา ซองเกอร์วาลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  การศึกษา “รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย” นั้นมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบและการศึกษาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของข้อความ ที่เกิดขึ้นในฐานะของอักษรอาหรับที่ถูกใ ...
 • Thumbnail

  การสร้างแบรนด์น้ำมันมะพร้าว ตราไทยเพียว 

  Type: Thesis
  ดลยวรรณ คงชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับนํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวให้เป็นท่ี่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับน้ำมันมะพร้าวตราไทยเพียว อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ มันมะพร้าว ...
 • Thumbnail

  โครงการรณรงค์ "ซีโร่ เวสท์" เพื่อให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 

  Type: Thesis
  ณัฐวัตร มงคลอดิสัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง โดยมุ่งศึกษา พฤติกรรมการบริโภค สาเหตุและปัจจัยของการบริโภคเหลือทิ้ง และศึกษาวางแผนการสื่อสารรณรงค์ให้ผู้บริ โภคตระหนักถึงปัญหา ...
 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

  Type: Thesis
  ณัฏธิดา เสาวนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิต เติลโฮมเบเกอรี่ โดยเป็นการศึกษามุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารภายในกรุงเทพ มหานคร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทำก ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV