คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

  Type: Thesis
  ณัฏธิดา เสาวนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิต เติลโฮมเบเกอรี่ โดยเป็นการศึกษามุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารภายในกรุงเทพ มหานคร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทำก ...
 • Thumbnail

  แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านตัดผม "เนเวอร์เซย์ คัทซ" 

  Type: Thesis
  ณัฏฐ์ เชาวลิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มี เป็นการศึกษาเพื่อหากลยุทธ์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านตัดผมเนเวอร์เซย์ คัทซ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงการวางแผนการตลาดในปัจจุบัน การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านตัดผมของกลุ่มเป้าหมาย ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลศิลปะตะวันตกต่องานจิตรกรรมและภาพพิมพ์แกะไม้ในศิลปะญี่ปุ่นช่วงสมัยเอโดะ 

  Type: Thesis
  ชนาภรณ์ ประดิษฐ์เลิศสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีความมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่มี อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในงานจิตรกรรมญี่ปุ่นและงานภาพพิมพ์แกะไม้ในสมัยเอโดะ โดยงาน จิตรกรรมและงานภาพพิมพ์แกะไม้เป็นงานที่โดดเด่นอย่างมากในศิลปะญี ...
 • Thumbnail

  การจำแนกจากลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ HEGER I ในประเทศไทย 

  Type: Thesis
  ภัสสร ภู่ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  มโหระทึกเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวอุษาคเนย์ เป็นต้นกำเนิดของดนตรียุคดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งในแง่เทคโนโลยีการผลิตแบ ...
 • Thumbnail

  งานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นลาวภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

  Type: Thesis
  สกุลยา วาสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ หากมองแบบผิวเผิน วัดแห่งนี้ก็คงเป็นวัดหลวง มีศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอย่างไทย แต่ถ้าหากลองพินิจพิจารณาดูศิลปกรรมภายในวัดปทุมวนาราม อย่างถี่ถ้วนแล้ว ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV