คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคม "ฟาร์มสุข" 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ตีรณา กังวานเกียรติชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคมแบรนด์ฟาร์มสุข เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับยอดจําหน่ายของธุรกิจที่ไม่แน่นอนนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์เกิดการตกค้าง ...
 • Thumbnail

  ภาพแทนความจริงทางสังคม 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  สรารัตน์ ฐาปนะกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  เบื้องต้นข้าพเจ้าตั้งคาถามเกี่ยวกับความเป็นไทยว่าเราคือใคร เราไม่สามารถปฎิเสธความหลากหลายทางชาติพันธุ์การอพยบโยกย้าย การปะปนทางวัฒนธรรม เราต้องยอมรับภาพความจริงของอัตลักษณ์ ที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตัวตนมีลักษณะเด่นชัดอย่างไร ...
 • Thumbnail

  โฮมอีสาน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศิรดา นครขวาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โฮม อีสาน” ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังอีสานหรือฮูปแต้ม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะทางรูปแบบ เนื้อหาและเทคนิควิธีการของศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตพื้นถิ่นของคนอีสาน ...
 • Thumbnail

  รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  นูรียา ซองเกอร์วาลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  การศึกษา “รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย” นั้นมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบและการศึกษาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของข้อความ ที่เกิดขึ้นในฐานะของอักษรอาหรับที่ถูกใ ...
 • Thumbnail

  การสร้างแบรนด์น้ำมันมะพร้าว ตราไทยเพียว 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ดลยวรรณ คงชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับนํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวให้เป็นท่ี่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับน้ำมันมะพร้าวตราไทยเพียว อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ มันมะพร้าว ...

View more