คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  GUIDELINES FOR PROMOTION BAN RONGHUAD EARTHENWARE LEARNING CENTER ACCORDING TO PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Lifelong Education and Human Development / วิทยานิพนธ์ – การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Saowanee THUPTHONG; เสาวนีย์ ธูปทอง; nirut vatthanophas; นิรุทธ์ วัฒโนภาส; Silpakorn University. Education (Silpakorn University, 10/7/2020)
  The objective of this research were 1) To study state and problem Ban Ronghuad Earthenware Learning Center at Ngiw Rai Sub-District, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province. 2) To present the supporting approach ...
 • Thumbnail

  the FACTORS FOSTERING THE performance efficiency of Silpakorn university supporting staff 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Pannida KAMNA; พรรณิดา คำนา; Nopadol Chenaksara; นพดล เจนอักษร; Silpakorn University. Education (Silpakorn University, 10/7/2020)
  The purposes of this research were to determine : 1) the factors fostering the performance efficiency of Silpakorn university supporting staff, and 2) the result of confirmation of the factors fostering the performance ...
 • Thumbnail

  PROCESS OF EDUCATIONAL SUPERVISION IN PHATTHARAYAN WITTAYA SCHOOL ; SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Jurarak KOTJUCK; จุฬารักษ์ โคตรจักร์; Sangaun Inrak; สงวน อินทร์รักษ์; Silpakorn University. Education (Silpakorn University, 12/6/2020)
  The purpose of the research was to know 1) the process of educational supervision in Phattharayan Wittaya School, Secondary Education Service Area Office 9 2) the guidelines for the development of process of educational ...
 • Thumbnail

  THE PROJECT OF ORNAMENTATION'S DESIGN FOR DEVELOPING YOGA POTENTIAL AND STRENGTHENING IN HEALTH 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Chonthicha SENANGKANIKORN; ชลธิชา เสนางคนิกร; SUPAVEE SIRINKRAPORN; สุภาวี ศิรินคราภรณ์; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Yoga is an exercise by controlling respiration (Ujjayi Pranayama) with posting yoga postures. The direct advantage of doing yoga is to strengthen in health. Not only the yoga postures can help relieve office syndrome, ...
 • Thumbnail

  Work Life Balance of Provincial Waterworks Authority Region 3 's Employee 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Business Administration / วิทยานิพนธ์ – บริหารธุรกิจ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Thanitta SINGLAW; ฐานิตตา สิงห์ลอ; AMARIN TAWATA; อมรินทร์ เทวตา; Silpakorn University. Management Sciences (Silpakorn University, 2/7/2021)
  This study aims to study 1) Organization Support, Co-worker Support, Work Environment, Work Life Balance and Organization Commitment 2) the influence of Organization Support, Co-worker Support, and Work Environment support ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV