คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  ความจริงของอุดมคติ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
  Type: Thesis
  เจนณรงค์ แคะมะดัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  มนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย เสียงบอกเล่า ศาสนา หรือวิทยาศาสตร์ ทุกคนต่างมีมุมมองการรับรู้ได้มากกว่าหนึ่ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม ต่างหล่อหลอมให้ผู้คนรู้สึกยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่เรียกว่า ...
 • Thumbnail

  บทบาทชาวบ้านกับการดำรงอยู่ของพิธีกรรมโนราโรงครูบ้านท่าแค จังหวัดพัทลุง 

  Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  Type: Article
  วชิราภรณ์ ไข่ช่วย; Wachiraporn Khaichuay (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่อง “บทบาทชาวบ้านกับการดำรงอยู่ของพิธีกรรมโนราโรงครูบ้านท่าแค จังหวัดพัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางและกระบวนการที่ชาวบ้านชุมชนท่าแคใช้ในการธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชน และนำไปสู่การดำรงอยู ...
 • Thumbnail

  ละพอมาเปิดผ้าม่านกั้ง: กึ่งทศวรรษนาฏยนิพนธ์ มมส. อีสานใหม่ที่เราภูมิใจ (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) 

  Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  Type: Article
  ณัฐวัชร์ อินทรีย์สังวรณ์; Natthawat Inseesangworn; วรัชญา ประสาทชัย; Varatchaya Prasatchai (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  กึ่งทศวรรษที่ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) ‘นาฏยนิพนธ์’ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ได้ถูกผลิตและเผยแพร่ออกมาภายใต้โครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles นาฏยนิพนธ์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างคว ...
 • Thumbnail

  จากนครปฐมสู่ประจวบคีรีขันธ์: การเคลื่อนย้ายของกลุ่มตระกูลชัยหา 

  Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  Type: Article
  นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา; Nonpichetchan Chaiha (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  กลุ่มตระกูลชัยหา เป็นตระกูลที่มีพื้นเพเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากจังหวัดนครปฐมไปสู่พื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ...
 • Thumbnail

  รายงานโครงการวิจัย การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก 

  Collection: Research reports - OICT / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ ทส.
  Type: Article
  อริน เจียจันทร์พงษ์; พรรษาสิริ กุหลาบ (2022)
  โครงการวิจัยการปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม: กรณีศึกษาองค์กรสื่อกระแสหลัก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ องค์กรสื่อที่มีช่องทางการนำเสนอทั้งแบบดั้งเ ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV