คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  พุทธาภรณ์ 

  Type: Thesis
  วิชชากร ต่างกลางกุลชร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผืนผ้าอาภรณ์มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะผืนผ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดทางขนบประเพณีวัฒนธรรมและความลึกซึ้งทางจิตใจ ...
 • Thumbnail

  สาระแห่งความเชื่อ 

  Type: Thesis
  วัชรพงษ์ ขุนอาจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “สาระแห่งความเชื่อ” เป็นการนาเสนอความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อวัตถุความเชื่อ การเซ่นไหว้ การสักการะ และการเชื่อมั่น ยึดถือปฏิบัติตามกันจนเป็นธรรมเนียม ความเชื่อที่เกิดจากความไม่รู้และไม่มีเหตุผลรองรับ ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ "วีเดอะพีเพิล" 

  Type: Thesis
  จิรายุ เจตพูนทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้สินค้าทั่วไป โดยมีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ...
 • Thumbnail

  สุนทรียะของธรรมชาติ 

  Type: Thesis
  วชิราภรณ์ กองน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติให๎สี ถูกนาใช๎ในกระบวนการย๎อมผ๎า ผสมผสานกับวัตถุดิบธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกัน ทาการย๎อมลงบนผืนผ๎า และเส๎นใย ด๎วยเทคนิคการย๎อมผ๎าดั้งเดิม และนาเสนอปฏิกิริยาตำง ๆ ...
 • Thumbnail

  ความฝันกับการประกอบสร้าง 

  Type: Thesis
  รมณา ชลายนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ความฝันกับการประกอบสร้าง” ข้าพเจ้าเชื่อว่าสภาวะไร้เหตุผลกับการมีอยู่ของความฝันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แม้ว่าในขณะตื่นจะไม่สามารถจับต้องสิ่งต่างๆในความฝันได้เลยก็ตาม ข้าพเจ้าสนใจในความย้อนแย้งของปรากฏ ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV