คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก

        Silpakorn University Repository : SURE is an archive and dissemination of academic work, research, thesis, as well as art works by faculty members, researchers, students and staff of Silpakorn University in digital form. For the benefit of education, study and research and dissemination of academic works of Silpakorn University to be realized in academic education around the world

 • Thumbnail

  การสื่อทิศทางในสถาปัตยกรรม 

  Type: Thesis
  วิศาณ ชามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  สถาปัตยกรรมสร้างขึ้นเมื่อมนุษย์พร้อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานเดิมเริ่มจากเป็นที่พักพิงตลอดจนต้องการพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายและซับซ้อน รวมไปถึงความต้องการสื่อสา ...
 • Thumbnail

  สายใยแห่งความผูกพัน 

  Type: Thesis
  สุภาภรณ์ สงแสวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  ความรักและความผูกพัน เริ่มต้นขึ้นจากความรู้สึกดี ๆ ความใกล้ชิด ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เกิดเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างกันของมนุษย์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก ขยายกว้างขึ้นเป็นครอบครัว พัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ในองค์กร ...
 • Thumbnail

  การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคีตปฏิภาณและคีตนิพนธ์ 

  Type: Thesis
  วุฒิพล ภูมิโคกรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
 • Thumbnail

  พระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พบในงานศิลปกรรมไทย 

  Type: Thesis
  ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ ลักษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พบในประเทศไทย เปรียบเทียบกับพระอินทร์ในอินเดีย และเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่นับถือพุทธศ ...
 • Thumbnail

  แนวความคิดและกระบวนแบบในศิลปะมินิมอลอาร์ตที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาเซน 

  Type: Thesis
  ศรายุทธ อินทร์ประยูร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การศึกษาอิทธิพลทางความคิด และ รูปแบบศิลปะในลัทธิมินิมอลอาร์ตที่ได้รับจากปรัชญาเซน เป็นการศึกษาอิทธิพลปรัชญาเซนว่าส่งผลต่อแนวคิด และ การพัฒนารูปแบบของศิลปินมินิมอลอาร์ตอย่างไร โดยคัดเลือกศิลปินที่มีแนวความคิด และ รูปแบบผลงาน ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV